تبلیغات
فریاد سکوت ها

                                 قرن ها نالیدن به کجا انجامید!!!


                   وقتی نمی توانی فریاد بزنی!ناله نکن!خاموش باش

                     

                               قرن ها نالیدن به کجا انجامید!!!!


         تومحکومی به زندگی کردن تاشاهد مرگ آرزوهای خود باش

                                      تاریخ : دوشنبه 25 دی 1391 | 12:27 ق.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

دل بــســـپــار...به آتشی که نمى سوزاند


" ابراهیم " را


...


و دریایى که غرق نمی کند


" موسى " رانهنگی که نمیخورد


"یونس"راکودکی که مادرش او را


به دست موجهاى " نیل " می سپارد


تا برسد به خانه ی تشنه به خونشدیگری را برادرانش به چاه مى اندازند


سر از خانه ی عزیز مصر درمی آوردایا هنوز هم نیاموختی ؟!


که اگر همه ی عالم


قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند


و خدا نخواهد ،


" نمی توانند "


پس


به " تدبیرش " اعتماد کن


به " حکمتش " دل بسپار


به او " توکل " کن


و به سمت او ”قدم بردار...تاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 05:45 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

کفش کودکی را دریا برد، کودک روی ساحل نوشت: دریای دزد ...آن طرف تر مردی که صید خوبی داشت روی ماسه ها نوشت: دریایسخاوتمند...جوانی غرق شد مادرش نوشت: دریای قاتل... ...پیرمردی مرواریدی صید كرد، نوشت: دریای بخشندهموجی نوشته ها را شست.دریا آرام گفت:به قضاوت دیگران اعتنا نكن، اگر میخواهی دریا باشیتاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 05:40 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟


"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ


"ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛...


ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ


ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ،


ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...


ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ،


ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻡ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...


ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺍﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ شاملوی ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...


ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،


ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ...


به کسی که دوستش داری ""دلبسته"" باش نه وابسته!!!تاریخ : سه شنبه 30 تیر 1394 | 01:27 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند …

از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!

وقتی کســی جایت آمد …

دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند …

میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه …

فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !

و این است بازی باهــم بودن … !تاریخ : یکشنبه 14 تیر 1394 | 12:25 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات
به بعضیا باید گفت:به ارواح جدم ... نیستی در حدم !!


تاریخ : پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 | 03:41 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات
         با همه صمیمی نیستم  تو بزار پای غرورم                    من میزارم پای شعورمتاریخ : چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 | 01:02 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

آدم‌ها زندگی می‌کنند…

انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند!

آدم‌ها می‌شنوند…

انسان‌ها گوش می‌دهند!

آدم‌ها می‌بینند…

انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند!

آدم‌ها در فکر خودشان هستند…

انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند!

آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند…

انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند!

آدم‌ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند…

انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند!

آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند…

انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند، تا انسان شدند!
تاریخ : چهارشنبه 26 فروردین 1394 | 11:07 ق.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات


باید عاشق مردی شد که عطر مردانگیش........غرورزنانت رادیوانه کند.....!


تاریخ : شنبه 23 اسفند 1393 | 02:15 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظراتمن نباید چیزی باشم که تو می خواهی!

تویی که تو از من می سازی!

آرزوهایت و یا کمبود هایت هستند........تاریخ : سه شنبه 30 دی 1393 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات
دلم دیگر نمی گیرد

تنگ هم نمیشود..

من دلم را به او سپرده ام....
قلبت را به خدا بسپار


تاریخ : سه شنبه 30 دی 1393 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

در پایان زندگی از روی تعداد مدرک هایی كه گرفته ایم، میزان مالی كه اندوخته ایم

 

و كار های بزرگی كه به انجام رسانده ایم، در باره ی ما داوری نخواهد شد،

 

بلكه از ما خواهند پرسید: آیا گرسنه ای را سیر كردی؟

 

برهنه ای را لباس پوشاندی و بی خانه ای را پناه بخشیدی؟

 

گرسنه ی نه فقط لقمه نان كه گرسنه ی عشق

 

برهنه ی نه فقط از تن پوش كه برهنه ای از عزت و احترام انسانی،

 

و بی خانه ای نه فقط از خشت و گل كه بی خانمان به سبب طرد و رانده شدن...تاریخ : چهارشنبه 10 دی 1393 | 06:44 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات


گاهـــــــی دلــــــــــــــــــم می گیـرد...


از ادم هایــــــــــــی که در پس نگاه ســــــــــردشان


با لبخند گرمـــــــــــی فریب می دهند!


از کلماتی که چون شــــــــــیرینی افســــــــــانه ها فریب مــــــــــی دهند!


دلــــــــــــــــــم می گیرد...


از سـردی چنـدش اور دستـــــــــــی که دستتــــــــــ را می فشـــــــــارد!!


و نگــــــــاهی که به توســــــــــت و هیــــــــچ وقت تو را نمی بیند!


از دوستــــــــــی که برایتــــــــــ


هــــــــــــــــــدیــه


دو بـــــــــــال برای پــــــــــــریدن می اورد...


وبعــــــــــد...


پــــــــــــرواز را با منفورتــــــــــرین کلمــــــــــاتــ دنیا معنــــــــا می کند!!!


دلــــــــــــــــــم می گیرد از چـــشم امیــــــــد داشتنم به هوسبازانــی که تــرانــــــــه


عشـــــــــق می خواننـد!!


ایـــــن همه هیچــــــــــ...


گاهیـــــــــ حتــــــــــــی


از خــودم هــم دلـــــــــــــــــــم میگیرد...!


دلتــــــــــ که گرفتــه باشـــــــــــد...


شـــــــادتــرین اهنگـها روضه خوانـــی می کنند!


شــلوغتـرین مکانــها،تنـــهاییتــــــــــ را به رُخت می کشنــــــــد...


وشــــــــادترین روزها،بـرای تو غمگین تـــــرین روزهــــاست!!


دلتـــــــ که گرفتــــــــه باشــــــــد...


نقض مـــی شود همـه قانـــــــــون هــــــــا


دل کجـــــــا... قانــــــــون کجـــــــا


مدتهــــــــــا طـــــــول می کشـــــد خــــــــــــــــــاطرههای رنگـــارنگــــــــ!!


می گــــــــذاری تـــــــار شود این خـــــــــــــــــاطره ها...


امـــــــــــا یک خوابــــــــ ناغـافل،گرد و خـــــــــاک تمام خــــــــــــــــــاطره ها را می گیـــــرد!!!


میـشـود مثـــــل روز اول!


میـشود خــــــــــــــــاطره های نابـــــــ...


زخمهـــــــا تـــــازه میشــــــود بـــــــــــاز....!!!!!!!تاریخ : چهارشنبه 10 دی 1393 | 12:02 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظراترفتــــــــــــی تا خوشبخت شوی...

حالا من

حال كودكی را دارم

كه نخ باد بادکش پاره شده...

مانده !!

برای اوج گرفتنش ذوق کند ...

یا

برای از دست دادنش گریه ... !!!!!!تاریخ : یکشنبه 30 آذر 1393 | 10:31 ق.ظ | نویسنده : شیرین | نظراتدر عرض یک دقیقه می شودیک نفر را خرد کرد.....

در یک ساعت می شود کسی را دوست داشت.....

در یک روز می شود عاشق شد.....

ولی یک عمر طول خواهد کشید.......

نا کسی را فراموش کرد.................تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 11:32 ق.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات


اینجا زمین است سیاره هبوط آدم و حوای مهربان

با فرصتی،برای کشتن در خاک این زمین

مهمان چند روزه،این دشت لحظه ها

رفته است هر که آمده....ما نیز میرویم با کوله بارحاصل بذری که کاشتیم

در رخصت فلاحت در لحظه های عمر بر کشتن کن نظر

ما هر چه کشته ایم،با خویش می بریم

لبخندبر لبان مردم خوب دیار خویش

یک دانه از گیاه سخاوت،در این کویر

با یک نهال شوق،که در دل نشانده ایم

ما هرچه کرده ایم ،با خویش کرده ایم

تا فرصتی به جاست دریاب، مزرعه عمر خویش را

برکن بساط خارفراوان، که کشته ای این بذر خشم و کین

دریاب لحظه ها را....در فرصتی که از این عمر مانده است

بر دشت سینه ها،اینک نهال عشق و محبت جوانه کن

هنگامه درو،شرم است پیش باغبان جهان..حاصل ز کین

ای نفس رهگذر........بر کشته کن نظر

از ما چه مانده است؟؟!!!

با خود چه می بریم!!!تاریخ : دوشنبه 17 آذر 1393 | 12:35 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات


هر چقدر هم که ضعیف باشی

 گاهی اوقات

 می توانی تکیه گاه باشی برای کسی
تاریخ : دوشنبه 17 آذر 1393 | 10:18 ق.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات
نامــم را پـاک کــردی ، یادم را چــه مـی کنــی ؟!


یادم را پاک کـنـی ، عشقــم را چـه مـی کنـی ؟!


اصـلا هـمه را پـاک کــن ...


هـر آنـچـه از مـن داری ...


از مــن که چیـزی کـم نمـی شود ...فقـط بگو با وجـدانـت چه مـی کنـی ؟!


شـاید ... ؟!


نکنـد آن را هـم پاک کــرده ای ؟!!!نــــــــه !! شدنــی نیســت ...


نمـی توانـی آنچـه را نداشتــی پاک کـنـی !!!!!!!!!!


تاریخ : دوشنبه 17 آذر 1393 | 10:00 ق.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

مادرم میگفت شنیدم پسر همسایه خیلی مومن است

نمازش ترک نمیشود

زیارت عاشورا میخواند

روزه میگیرد

مسجد میرود

خیلی پسر با خداییست

لحظه ای دلم گرفت ........

در دل فریاد زدم باور کنید من هم ایمان دارم

نماز نمیخوانم ولی لبخند روی لبهای مادرم خدا را به یادم می آورد

دست های پینه بسته پدرم را دست های خدا میبینم

زیارت عاشورا نمیخوانم ولی گریه یتیمی در دلم عاشورا برپا میکند

به صندوق صدقه پول نمی اندازم ولی هر روز از آن دخترک فال فروش فالی را میخرم که هیچوقت نمیخوانم

مسجد من خانه مادربزرگ پیر و تنهایم است که با دیدن من کلی دلش شاد میشود

خدای من نگاه مهربان دوستی است که در غم ها تنهایم نمیگذارد

برای من تولد هر نوزادی تولد خداست و هر بوسه عاشقانه ای تجلی او

مادرم خدای  من و خدای همسایه یکیست فقط من جور دیگری او را میشناسم و به او ایمان دارم

خدای من دوست انسان هاست نه پادشاه آنها
تاریخ : جمعه 23 آبان 1393 | 12:22 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات
 
 

به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم !


 
این روزها اول ِ راه ، همه همراهند . . .

 

باید به دنبال ِ همراه ِ "آخر" گشت . . .

 


تاریخ : سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 | 12:37 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات
 
بــه آنـهـایــی کـه دوستشـان دارید

 

 

بــی بـهـانـه بـگـویـید دوسـتـت دارم

 

 

بــگـویـید در ایـن دنـیـای شـلوغ

 

 

ســنـجـاقـشـان کـرده ایـد بــه دلـتـان

 

 

بــگویـید گـاهـی فـرصت بـا هـم بـودنـمـان

 

 

کـوتـاه تـر از عـمـر شـکـوفه هـاســت

 

 

شـما بگویید، حــَتی اگـــر نـشـنـوند

 
 
 


تاریخ : سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 | 12:00 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

حکـــــــــــــــــــــایت من…

 

حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت…

 

دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت…

 

حکایت کسی بود که زجر کشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد…

 

زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد…

 

گریه کرد اما اشک نریخـــــــــــــــــت…

 

حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه…

 

پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…

 تاریخ : یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 | 03:45 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

                    

 

ر    !از آدم هــآ بگــذر !


       دلـَـت را بزرگتر کن

 

       نـ ـآراحتِ این نبـ ـاش

 

      که چـ ـرا جاده ی رفاقــَـت با تـ ـو همیشه یکــ طرفه استــ . . .


      مهــم نیست اگر همیشه یک طرفــه ای . . .

 

      شــآد باش کــه چیزی کم نگذاشتـه ای


 

      و بدهکــارِ خودت ، رفاقـت و خدایتــ نیستی . .
 تاریخ : یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 | 02:04 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

دلم تنگ است ,عجیب تنگــــــ


اما دلم حتی نمی داند برای کی!


چیزی غریبناک تر از این هم هست که …


توجیهی برای قلبت نداشته باشی؟!


من در جواب قلبم همیشه سکوت کرده ام ..


سکوتـــــــــ …

 تاریخ : یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 | 12:13 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات

                     هیچکس را در زندگیتان ملامت نکنید ،

   

 

  آدم های خوب برایتان شادی می آورند ، آدم های بد ،تجربه .

     

 

        بدترین ها درس عبرت می شوند؛ بهترین ها، خاطره .تاریخ : یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 | 12:07 ب.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات
 
اگرایمان نباشد،،،

 

زندگی تکیه گاهش چه باشد؟

 

اگر عشق نباشد،،،

 

زندگی را چه آتشی گرم کند؟

 

اگر نیایش نباشد،،،

 

زندگی را به چه کار شایسته ای صرف توان کرد؟

 

اگر میعادی نباشد،،،

 

رفتن چرا؟؟؟                                                               دکتر شریعتیتاریخ : یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 | 11:56 ق.ظ | نویسنده : شیرین | نظرات
.: Weblog Themes By Theme98.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس